All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Tuesday, 9 July 2013

Anaidi pelqen Samanten, ndajne te njejten ditelindje?

Anaidi fillon pune ne Bashkine e Tiranes: Me pelqen Samanta Karavella

Nese keni menduar se Anaidi meqe fitoi edicionin e fundit te “Big Brother” e u be i famshem, do te marre parate e do te beje pushime vipash, keni gabuar. Djali nga Tirana me te dale nga shtepia e famshme i eshte perveshur punes. Kam filluar nje pune full-time ne bashkine e kryeqytetit te cilen po e ben me shume deshire dhe per pushimet as qe po mendon fare. Ne kete interviste Anaidi na tregoi per ditet e tij ne bashki, per projektet e rendesishme qe do te nisin ne shtator dhe per njohjen me nje vajze te suksesshme, fituese si ai, te cilen e pelqen shume. Ajo eshte Samanta Karavella...

Anaid me se po merresh keto kohe?
Kam filluar pune ne Bashkine e Tiranes dhe per momentin ky eshte angazhimi im i vetem.


Cfare pune ben ne bashki?
Drejtoria ku une punoj quhet “Drejtoria e Politikave dhe Sherbimeve per Objektet ne Bashkepronesi”. Une jam specialist ne kete drejtori.

Dhe cfare ben konkretisht gjate nje dite pune?
Zgjohem ne mengjes, shkoj ne pune, marr planin e punes dhe e lexoj, lexoj me pas udhezimet e ligjet perkatese per cdo ankese qe eshte bere prane zyres sone dhe merrem me ceshtjet. Ose formoj politikat, ose dal ne terren me sherbim ne varesi te situates. Drejtoria jone ka si detyre hartimin e politikave te bashkepronesise lidhur me banesat dhe kushtet e banimit, lidhur me respektimin e permbushjen e standardeve per ruajtjen e higjienes, mbrojtjen kunder zjarrit, mirembajtjen fizike te pallateve etj. Pasi njihemi me rastet, hartojme politikat dhe kontrollojme zbatimin e ligjit.

Si e gjete vendin e punes?
Gjate qendrimit tim ne shtepine e “Big Brother”, kam folur shume per historine e Tiranes dhe per promovimin e qytetit tim. Dhe duke qene se une i kam kushtuar nje rendesi te vecante kesaj pjese, qe do te thote permiresimit te jetes ne kryeqytet, bashkeveprimit social me njeri-tjetrin, vendosa te jap nje interviste pune ne bashki. Intervista e punes qe une mbajta rezultoi e suksesshme.

Kush ta dha sugjerimin per te dhene kete interviste pune?
Per te dhene intervisten u vura ne kontakt nepermjet nje shokut tim. Ai punon aty dhe me tregoi se ishte hapur nje drejtori e re, e me sugjeroi qe te aplikoja. Une aplikova, dorezova CV-ne dhe dokumentacionin perkates, dhashe intervisten e punes, me pranuan, fillova.

Po pushimet kur do i besh?
Kam pershtypjen qe sivjet nuk do bej fare pushime. Mund te shfrytezoj fundjaven per te pushuar. Vec kesaj mund te marr edhe nje leje 10 ditore maksimumi per te bere pushimet me cunat.

Me kryetarin e bashkise je njohur personalisht?
Kryetarin e Bashkise nuk eshte se e kam njohur tani personalisht. Jemi njohur qe me pare. Kam marre pjese edhe ne dy projekte te tjera te bashkise per promovimin e Tiranes dhe permiresimin, ku jam angazhuar me deshiren time. Me z.Lulzim Bashen nuk eshte se kam ndonje komunikim personal, por kam asistuar ne disa aktivitete te organizuara prej tij. Ne nje prej ketyre aktiviteteve me dha doren dhe me uroi per fillimin e punes se re dhe me tha qe i kisha pelqyer.

Domethene pjesemarrja ne “Big Brother” te ndihmoi per te filluar pune?
“Big Brother” me ndihmoi te afirmohem, ishte ura lidhese e gjithe filozofise time te mendimit me ata njerez qe nuk me kishin njohur kurre.

Vec kesaj, ke ne plan ndonje angazhim tjeter?
Kam dhene nje interviste pune per nje televizion privat. Atje me thirren per te prezantuar nje emision ne shtator, me fillimin e sezonit te ri televiziv. Ka shume mundesi qe te filloj punen edhe aty ne shtator.

Do besh dy pune njeheresh?
Po, normalisht qe duhet te bej dy pune. Dihet qe me nje pune nuk ja del kollaj jetes.

Leket e fitores i ke marre?
Jo, nuk i kam marre akoma sepse e tille eshte procedura e kontrates. Pasi t’i marr keto para kam shume deshire te realizoj nje projekt timin, i cili do te vije ne ndihme te njerezve me nevoja specifike. Kam deshire te hap nje qender per kete qellim, e cila mund te menaxhohet mjaft mire sidomos tani qe une po punoj ne bashki dhe po shoh se si menaxhohen keto lloj projektesh. Kam deshire t’i futem seriozisht kesaj pune, por jo tani. Ndoshta nga shtatori...

Jeta personale si po shkon?
Jeta personale me mire se kaq, prishet. Sot pasdite do te shkoj ne Durres me Viganin dhe Edberin per plazh. Atje na presin ca shoqe. Besoj se do te kalojme shume mire.

Kush jane keto shoqet?
Keto shoqet jane fanset tona te perbashketa. Jane mikesha tonat qe i kemi takuar dhe me te cilat mbajme kontakte te vazhdueshme.

Ju beni plazh me fanset?!
Ne bejme plazh me fanset, hame darka me njerez qe jane nga 50 vjec e siper, takojme njerez nga e gjithe Shqiperia... Ne jemi kudo, sidomos kur mblidhemi bashke.

Kemi degjuar per njohjen tende me kengetaren Samanta Karavella... Ka dicka qe duhet ta dime?
Une Samanten e simpatizoj shume si person. Tek finalja e “Top Fest”, para se te fillonte e shoh dhe i them: “Samanta ti do e fitosh”! Ajo e kishte mbajtur mend. Isha tek xhirimet e klipit te saj, ku merrte pjese dhe Edberi thjeshte per te asistuar. U takuam dhe folem e qeshem. Por pertej kesaj s’ka asgje me shume, ndjenja apo gjera te ketij lloji. Une ne daten 9 korrik kam ditelindjen. Fatmiresisht edhe Samanta e ka ditelindjen ne te njejten dite. Ka shume mundesi qe te bejme nje feste te perbashket. Ishte rastesi. Une po i thosha qe kam ditelindjen dhe e ftova. Ajo pranoi dhe me tha se me ftonte edhe ajo ne ditelindjen e saj. Aty zbuluam qe e kishim ne te njejten dite, dhe ka mundesi qe te mblidhemi ne nje ambient. Nuk eshte 100% e sigurte se nuk e kemi diskutuar akoma.

Ti do te doje te kishe dicka me shume me te?
Kam pershtypjen qe nuk e njoh aq mire sa per ta menduar kete pjese.

A do te doje ta njihje me shume?
Kam filluar ta njoh me shume...

Samanta beqare eshte?
Nuk e kam pyetur per statusin. Nuk me eshte dhene mundesia.

Po ti ke nje te dashur momentalisht?
Une kam nje te dashur te bukur, te suksesshme dhe inteligjente qe eshte puna ime.

Read more at: Bluetooth
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Anaidi starts job in Municipality of Tirana: Top likes Samanta Karavella

If you thought that Anaidi since won edition last of "Big Brother" eu became famous, will get money of will holiday deals vipash, have wrong. The boy from Tirana with come up from home the famous of is embarked labor. I started a work full-my in mayoralty of the capital which yes makes with many desire and for vacations nor that yes thinks fare. In this interview Anaidi showed us for his days in municipalities, for projects important that will launch in September and for recognition with a girl successful, winning as he, which of likes many. She is Samanta Karavella ...

Anaid with that're dealing these time?
I started job in Municipality of Tirana and for moment this is my commitment of only.

What work makes in municipalities?
Directorate where I work called "Directorate of Policies and Services for Objects in Joint ownership". I am specialist in this director.

And what makes concretely during a working day?
Waken in morning, go in job, pick work plan and of peruse, peruse more after instructions of respective laws for every complaint that is made near our office and tittle with issues. Or form the policies, or overlook in ground with service depending on the situation. Our Directorate has as task drafting of policies of joint ownership connected with habitations and conditions of residence, connected with observance of fulfillment of standards for preservation of hygiene, protection against fire, physical maintenance of palaces etc.. Once njihemi with cases, compile policies and control implementation of law.

How found the workplace?
During my stay in house of the "Big Brother",'ve spoken many for history of Tirana and for promotion of my town. And by been that I of've devoted a special importance this part, which means improvement of life in the capital, social interaction with each other, decided to give a job interview in municipalities. Interviews of work that I I kept resulted of successful.

Who them gave suggestion for of given this job interview?
To given the interview was I have put in touch through a my comrade. He works there and more showed that was open a new directorate, of more suggested that to apply. I I applied, delivered the CV-in and respective documentation, I gave interview of labor, accepted me, I began.

Yes vacations when will of Doing?
I have the impression that this year will not bend vacation altogether. Can be piggy weekend for of ceased. In addition can pick even a permission 10 daily maximum for make vacations with boys.

With president of municipality art known personally?
Chairman of Municipality not is that of've known now personally. Are known that ago. I received part even in two other projects of municipality for promotion of Tirana and improving, where am engaged with my desire. With Mr. Lulzim Basha not is that've any personal communication, but I have assisted in some activities organized from him. In a of these activities gave me hand and more congratulated for beginning of work of new and more said that of churches liked.

Namely participation in "Big Brother" of helped for of started job?
"Big Brother" helped me of afirmohem, was bridges couplings of all philosophy my of thought with they people that not more had known never.

In addition, hast in plan any commitment else?
've Given a job interview for a private television. There more cried for introduce a emission in September, with onset of new season television. There many opportunity that of commence work even there in September.

Will Doing two work bolus?
Yes, normally that should I do two job. It is known that with a work not behold del easily life.

Lekët of victory of hast take?
No, not I taken still because Such is the procedure of contract. Once them pick these before've many desire to actualize a project menting, who will come in help of people with specific needs. I desire of step a center for this purpose, which can managed quite well especially now that I yes I work in municipalities and yes see that as managed these kind projects. 've Desire them propagated seriously this work, but not now. Perhaps from September ...

Life personal as yes goes?
Life personal better than so, breaks. Today afternoon will I go in Durres with Vigan and Edberin for beach. Out there await us ca confidante. I believe that will spend the much good.

Who are these girlfriends?
These girlfriends are fans our joint. Are friend ours that of have met and with which keep continuous contacts.

You do beach with fans?!
We do beach with fans, we eat dinners with people that are from 50 years of above, we meet people from all Albania ... We are anywhere, especially when we gather together.

We heard for recognition thine with singer Samanta Karavella ... There something that should them know?
I Samantën of sympathize many as person. Tek finality of "Top Fest", before than begin of see and of say: "Samanta thou will of win"! She of had held remembered. Isha Skip to Filming of klipit her, where receive part and Edberi simpler for of assisted. U we met and talked of we laughed. But beyond this no nothing more, feeling or things of this type. I in On 9 July I birthday. Thankfully even Samanta of has birthday in of same day. There many opportunity that do a feast common. Was coincidence. I yes of say that've birthday and of I invited. She conceded and more said that invite me even she in her birthday. There you discovered that of we had in of same day, and has opportunity that of we gather in a ambience. There is 100% of safely that not of have discuss still.

Thou will wouldst hadst something more with of?
I have the impression that not of familiarize so well how for them thought this part.

Do will you wanted them knewest more?
I started them familiarize more ...

Samanta maiden is?
There of I asked for status. There more is given possibility.

Yes thou hast a loved currently?
I've a loved beautiful, successful and intelligent that is my job. ]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online